Regulamin

§ 1
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1, dalej zwanym Rozporządzeniem).
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka EKOB-TBA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ciesielskiej 75, 44-151 Gliwice, tel.: +48 32 722 06 97, +48 32 722 06 89, e-mail: ekob@ekobtba.pl.
3. Dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
a) realizacja umowy zawartej na odległość (wysyłka towaru, wystawienie faktury, realizacja ewentualnych procesów reklamacyjnych, gwarancyjnych i zwrotnych) w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie https://sklep.ekobtba.pl/, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
b) marketing własnych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: [w tym miejscu należy wskazać podmioty, które mają dostęp do danych osób zamawiających na podstawie umowy powierzenia – przykładowo informatycy, dostawcy oprogramowania, itp.], a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w związku z koniecznością przesłania zamówienia.
5. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uznają, iż przepisy Rozporządzenia zostały naruszone.
7. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy będą przetwarzane przez Sklep:
a) w odniesieniu do celu pierwszego do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego;
b) w odniesieniu do celu drugiego do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Podanie przez danych osobowych:
a) w odniesieniu do celu pierwszego jest warunkiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwia realizację zamówienia;
9. W odniesieniu do celu drugiego jest dobrowolne.
10. Dane osobowe klientów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy EKOB-TBA dostępny pod adresem internetowym https://sklep.ekobtba.pl/, prowadzony jest przez EKOB-TBA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-151, ul. Ciesielska 75 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000048798, o kapitale zakładowym 51 600.00 zł, NIP 631-22-24-712, REGON 276490680.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
Definicje

1. Dane adresowe – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu (opcjonalnie), nazwa miejscowości, kod pocztowy.
2. Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.
3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. Istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, sposobu dostawy, formy płatności, adresu dostawy, danych do faktury.
7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w § 7 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.ekobtba.pl/.
12. Sprzedawca – EKOB-TBA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-151, ul. Ciesielska 75 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000048798, o kapitale zakładowym 51 600.00 zł, NIP 631-22-24-712, REGON 276490680.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 4
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Ciesielska 75 44-151 Gliwice.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: ekob@ekobtba.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 722 06 97, +48 32 722 06 89, +48 32 722 06 91.
4. Numer fax Sprzedawcy +48 32 700 76 74.
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 18124013431111000023591866.
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 5
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer 7+, FireFox 3.6+, Google Chrome, Opera 10+, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies;
d) zainstalowany program FlashPlayer.
2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność ww. przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6
Informacje ogólne

1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka’;
b) wybrać przycisk „przejdź do kasy”;
c) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz wpisanie danych do faktury, wskazanie adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli jest inny niż adres na fakturze, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
d) kliknąć przycisk “Złóż zamówienie” oraz potwierdzić zamówienie klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9.
2. Zamówienie można składać również telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, w godzinach pracy Sprzedającego. Dane do kontaktu zawarte są w § 4 Regulaminu.
3. Kupujący może wprowadzić ewentualne modyfikacje i korekty do zamówienia kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie, pod numerami telefonu wskazanymi w § 4 pkt. 3 Regulaminu lub w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) Przesyłka kurierska,
b) Przesyłka kurierska pobraniowa.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność za pobraniem;
b) Płatności elektroniczne poprzez platformę PayU;
c) Płatność przelewem.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z § 7 Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera informację o otrzymaniu Zamówienia, dane Sprzedającego niezbędne do dokonania płatności, przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, ze wszystkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
4. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
b) płatności elektronicznych poprzez platformę PayU – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie składania zamówienia.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
a) w przypadku płatności za pobraniem – do 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia (tj. zawarcia Umowy Sprzedaży).
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
8. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że działania promocyjne w chwili złożenia Zamówienia przerzucają koszty transportu na EKOB-TBA Sp. z o.o.
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i za granicą.
10. O kosztach dostawy zależnych od wagi i objętości przesyłki Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
11. Sprzedaż promocyjna jest ograniczona do ilości towarów w przypadku promocji oznaczonej „oferta limitowana” lub/oraz ograniczona czasowo w przypadku podania daty trwania promocji.
12. Niezależnie od postanowień zawartych w Regulaminie Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia;
b) zalegania przez Klienta z płatnościami za Produkty;
c) brak kontaktu z Klientem pod wskazanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail;
d) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta.
13. Zgodnie z art. 545 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Kupujący ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę przed jej odbiorem. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien:
a) odmówić przyjęcia towaru i skontaktować się ze Sprzedającym, lub
b) dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zostanie uznany za podstawę dochodzenia wszelkich roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument odstępuje od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 4.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
11. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy określony w § 4 Regulaminu.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 4 Regulaminu.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

………………….,dn…………………..

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

EKOB-TBA Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 75
44-151 Gliwice 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………
podpis konsumenta

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin od odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane drogą pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EKOB-TBA Sp. Z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: EKOB-TBA Sp. z o.o., ul. Ciesielska 75, 44-151 Gliwice, niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, Termin zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.