Ekob-tba » Ochrona środowiska a hodowla trzody chlewnej

Ochrona środowiska a hodowla trzody chlewnej

22 stycznia 2020

Dobre rozwiązania w walce z amoniakiem! 

Emisja amoniaku do atmosfery stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Amoniak przyczynia się do powstawania wtórnych cząstek stałych zawieszonych w powietrzu, które mogą powodować choroby układu krążenia, choroby płuc, zawały serca, arytmię i nowotwory lub nasilenie tych dolegliwości. Cząstki stałe mogą też negatywnie wpływać na ośrodkowy układ nerwowy i układ rozrodczy. Poziom emisji pochodzących z rolnictwa stanowi 95 % całkowitej emisji amoniaku w UE. Według danych podanych przez Narodowe Centrum Badań Naukowych we Francji, kiedy wiosną 2014 r. zanieczyszczenie powietrza w Paryżu osiągnęło najwyższy poziom, około 62 % drobnych cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu było wynikiem emisji amoniaku. Emisja amoniaku jest też główną przyczyną eutrofizacji jezior, rzek i oceanów.

Źródło – Oficjalna strona Unii Europejskiej. 

Największym źródłem emisji amoniaku – NH3, jest rolnictwo (powyżej 90%), w tym hodowla zwierząt oraz stosowanie nawozów amonowych. Amoniak przede wszystkim powstaje w wyniku rozpadu i utleniania mocznika. Zatem miejsca spustowe, w których problem amoniaku wydaje się największy to gospodarstwa rolne, zarówno zajmujące się uprawą, jak i hodowlane oraz oczyszczalnie ścieków, w których spływ nawozów sztucznych z pół uprawnych poważnie zaburza procesy oczyszczania. Do środowiska dostają się amoniak – NH3 i jony amonowe powstające przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku – NH4+, występujące w solach amonowych.

Jak się ich pozbyć, zneutralizować do bezpiecznych związków niestanowiących zagrożenia? Nasza firma oferuje dwa preparaty przywracające procesy nitryfikacji. 

Pierwszy to DNH biopreparat przeznaczony do oczyszczalni ścieków, służący do przywracania procesów nitryfikacji, zawierający specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii nitryfikacyjnych, które dwuetapowo rozkładają amoniak i jego sole do azotu azotanowego – NO3. Bakterie zawarte w biopreparacie, umieszczone na nośniku mineralnym, posiadają maksymalną zdolność do wytwarzania enzymów ukierunkowanych na rozkład trudno degradowalnych substancji organicznych. Optymalne działanie zapewnia mikroorganizmom nośnik mineralny w postaci proszku, stabilizujący dostępność niektórych niezbędnych do namnażania substancji. 

Drugi preparat przeznaczony jest do obróbki gnojowicy BIO AQUALISE +Rozkłada materię organiczną, celulozę, drzewnik, białka i tłuszcze, powoduje upłynnienie gnojowicy, degraduje związki amoniaku, siarkowodór, działając tym samym antyodorowo. Biopreparat ułatwia utrzymanie w czystości pomieszczeń hodowlanych i przyczynia się do podniesienia dobrostanu trzody, niwelując emisję tzw. gazów gnilnych.Eliminuje patogeny uwalniane z odchodów zwierzęcych m.in. dzięki obecnym w biopreparacie, zdolnym do wytwarzania bakteriocyn bakteriom kwasu mlekowego. Gnojowica po obróbce biologicznej jest bezpieczna dla środowiska, taka obróbka zapewnia redukcję zjawiska wypalania roślin, polepsza środowisko biologiczne i wzbogaca glebę w składniki mineralne.