Ekob-tba » Procesy w oczyszczalniach ścieków – NITRYFIKACJA

Procesy w oczyszczalniach ścieków – NITRYFIKACJA

8 lutego 2021

Czym jest nitryfikacja?

jest to naturalny proces biologiczny utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny lub ulegać akumulacji.

W jakich warunkach zachodzi proces nitryfikacji?

Nitryfikacja zachodzi w warunkach tlenowych i jest procesem dwufazowym. W fazie pierwszej bakterie z rodzaju np. Nitrosomonas i Notrosospira utleniają jony amonowe do azotynów. Reakcja ta przebiega dwuetapowo, z pośrednim wytworzeniem hydroksyloaminy, następnie jony azotynowe są utleniane przez bakterie z rodzaju np. Nitrobacter do azotanów.
Opisywany proces stanowi część cyklu azotowego, jest jednym z głównych procesów obiegu azotu w przyrodzie, a powstałe azotany są głównym źródłem azotu dla roślin wyższych.

Związki azotu zawarte w ściekach bytowo-gospodarczych, przemysłowych i rolniczych stanowią źródło zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, mogą powodować wiele problemów ekologicznych i sanitarnych.
Powszechne używanie nawozów sztucznych w rolnictwie powoduje wzrost stężenia związków azotowych w wodach gruntowych i powierzchniowych, co prowadzi do ich eutrofizacji i utrudnia ich wykorzystanie jako wody pitnej. Związki azotu gromadzące się w wodach stojących powodują zakwity glonów. Azot amonowy odprowadzany do odbiorników wywołuje w nich deficyt tlenowy, pogarsza warunki bytowania organizmów wodnych, zmniejszając tym samym ich zdolność do samooczyszczania (w procesie nitryfikacji).
Wolny amoniak (NH3), będący rezultatem wysokiego stężenia azotu amonowego jest toksyczny dla ryb i zakłóca biologiczną nitryfikację. Toksyczność wolnego amoniaku mieści się w zakresie 0,2-2,0g/m³ i 0,29g/m³ dla innych organizmów wyższych. Stężenia powyżej kilku gramów/m³ powodują zaburzenia w procesie nitryfikacji, co objawia się podwyższonym stężeniem azotanów (III).
Warto wiedzieć, że skażenie wody związkami azotu prowadzi do problemów związanych z jej dezynfekcją, gdyż chlorowanie wody zawierającej azot powoduje powstawanie związków kancerogennych (pochodnych amonowych).

Nitryfikacja – podstawowy proces mikrobiologiczny zachodzący w oczyszczalniach ścieków

Proces nitryfikacji jest jednym z podstawowych procesów mikrobiologicznych zachodzących  w oczyszczalniach ścieków. Prawidłowy przebieg nitryfikacji warunkują określone parametry fizykochemiczne. Są to pH – optymalne dla działania bakterii nitryfikacyjnych 7,5-8,5, temperatura 35°C (nieosiągalna, bo znacznie przekraczająca temperaturę ścieków komunalnych) oraz koncentracja rozkładalnych związków węgla.
W okresie zimowym, przy znacznym spadku temperatur proces nitryfikacji może ulegać znacznemu spowolnieniu lub nawet zatrzymaniu. Warto wtedy pamiętać, że nasza firma posiada w ofercie bardzo skuteczny biopreparat przyspieszający/przywracający proces nitryfikacji – DNH kod 712. Biopreparat zawiera specjalnie dobrane, bardzo aktywne mikroorganizmy, o dużej zdolności do rozkładu amoniaku i jego soli, co przyspiesza nitryfikację i degradację azotu amonowego, stabilizuje osad czynny, znacznie redukuje nieprzyjemne zapachy, w tym odór amoniaku.
Biopreparat współdziała również w rozkładzie substancji organicznych mineralizując je i tym samym przywraca proces nitryfikacji.
Biopreparat DNH kod 712 ma szerokie zastosowanie:
– w obróbce ścieków przemysłowych i komunalnych,
– neutralizacji wszystkich odpadów zwierzęcych wydzielających amoniak,
– neutralizacji zanieczyszczonych nawozami sztucznymi gruntów i akwenów wodnych.

Zastosowanie DNH kod 712 do biologicznego usuwania azotu ze ścieków pozwoli znacząco obniżyć stężenie azotu w ściekach odprowadzanych do odbiornika.